POLSKI  ENGLISH


DZIAŁALNOŚĆ

PROJEKTY BADAWCZE

w toku realizacji

Sprawiedliwość w opiece zdrowotnej - projekt badawczy nr 2013/08/A/HS1/00079 finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu Maestro; okres realizacji: 28.08.2013 – 27.08.2018; kierownik projektu: prof. Włodzimierz Galewicz.

Ofiary statystyczne, niepewność normatywna, ślepy traf: etyka a podejmowanie decyzji w sytuacjach ryzyka lub niepewności - projekt badawczy nr 2015/17/B/HS1/02279 finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu Opus 9 (HS1), okres realizacji: 1 lutego 2016 - 31 stycznia 2019, kierownik: dr Tomasz Żuradzki.

Laboratorium filozofii eksperymentalnej: normatywne implikacje efektu ofiary zidentyfikowanej - projekt badawczy nr 2bH 15 0068 83 finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (Rozwój 2.b), okres realizacji: 25 kwietnia 2016 - 24 kwietnia 2018, kierownik: dr Tomasz Żuradzki, główni wykonawcy: prof. dr hab. Małgorzata Kossowska, prof. dr hab. Wojciech Załuski.

Filozofia w Praktyce (FwP) - czasopismo popularnonaukowe utworzone dzięki finansowaniu z Fundacji na rzecz Nauki Polskiej na podstawie Umowy nr 139/UD/SKILLS/2015 o wykorzystanie Nagrody przyznanej w konkursie eNgage w ramach projektu SKILLS współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, okres realizacji: 1.09.2015 - 30.10.2016; obecnie FwP jest dofinasowana przez Instytut Filozofii UJ oraz Fundację PZU na podstawie umowy dotacji nr 319/PZ/2016 z dnia 12 września 2016 r.; okres realizacji: 1.11.2016 - 30.06.2017; kierownik projektu: dr Tomasz Żuradzki.

zrealizowane

Dotychczas w ramach Interdyscyplinarnego Centrum Etyki zrealizowano następujące projekty badawcze:

Filozofia moralna Tomasza z Akwinu – jej znaczenie dla polskiej kultury, projekt w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki”, nr 11H 11 002480, realizowany od lutego 2012 do stycznia 2017; kierownik projektu: prof. Włodzimierz Galewicz.

Terroryści, najemnicy, cywile: prawne i etyczne wyzwania wynikające ze współczesnych metod oraz warunków prowadzenia konfliktów zbrojnych – projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu Sonata (HS5), okres realizacji: sierpień 2012 – sierpień 2015; kierownik projektu: dr Tomasz Żuradzki.

Values, time and uncertainty: philosophical analyses of intergenerational obligations – projekt badawczy realizowany w formie stażu podoktorskiego w ramach programu “Społeczeństwo – Technologie – Środowisko”, który prowadzony jest na UJ ze środków Unii Europejskiej; okres realizacji: luty 2012 – styczeń 2014; kierownik projektu: dr Tomasz Żuradzki.

Między zasadą ostrożności a rachunkiem społecznych zysków i strat: etyczne aspekty oceny ryzyka i niepewności w regulacjach normatywnych dotyczących badań naukowych i ich zastosowań - projekt badawczy finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Iuventus Plus”, trwający od lutego 2012 do marca 2014 r.; kierownik projektu: dr Tomasz Żuradzki.

Badania w naukach biomedycznych - spory o moralny status ich przedmiotów projekt badawczy własny nr N N101 139340, przyznany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i realizowany od 20 czerwca 2011 do 20 grudnia 2012; kierownik projektu: prof. Włodzimierz Galewicz.

Dlaczego pomagać obcym? Etyczne aspekty sprawiedliwości globalnej - projekt edukacyjny trwający od września do grudnia 2010 r., finansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Edukacja rozwojowa 2010, kierownik projektu: prof. dr hab. Włodzimierz Galewicz.

Podstawy etyki profesjonalnej - projekt trwający od początku września 2006 do końca sierpnia 2010, finansowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (subsydium profesorskie w ramach Programu Mistrz); kierownik projektu: prof. Włodzimierz Galewicz.

Problemy i kazusy z etyki medycznej - projekt badawczo-rozwojowy, dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na mocy decyzji z dnia 13 marca 2008 r.; kierownik projektu: prof. Włodzimierz Galewicz; główni wykonawcy: prof. Tomasz Pasierski (AM w Warszawie), prof. Marek Sanak (CM UJ), prof. Kazimierz Szewczyk (Uniwersytet Medyczny w Łodzi).