POLSKI  ENGLISH

Definicja śmierci


Robert Roczeń Neurocentryczne koncepcje śmierci człowieka. Esej medyczno-filozoficzny

Kalendarium wydarzeń

Wydarzenia przed połową XX wieku

Przegląd istotnych wydarzeń oraz spostrzeżeń naukowych dotyczących śmierci ze szczególnym odniesieniem do mózgu
Pierwsze publikacje dotyczące Przetrwałego Stanu Wegetatywnego: 1940 Kretschmer Das apallische Syndrom

Wydarzenia drugiej połowy XX wieku

Przegląd idei oraz wydarzeń będących właściwym dyskursem dotyczącym śmierci mózgu
1959 użycie przez Molaret i Goulon pojęcia coma depasse
1966 użycie pojęcia śmierć mózgu
2. 12. 1967 pierwsze przeszczepienie serca przez Christiana Barnarda
12. 12. 1967 Henry Beecher: 3 równorzędne definicje śmierci człowieka
1968 Deklaracja z Sydney: orzeczenie o śmierci człowieka w mechanizmie śmierci mózgu
1968 Kryteria Harvardzkie nieodwracalnej śpiączki
1971 nieodwracalne uszkodzenie pnia mózgu: point of no return
1981 Raport Komisji Prezydenckiej w USA
1972 Jennet i Plum: Przetrwały Stan Wegetatywny
1975 Robert Veath: śmierć neocortex jako kryterium śmierci człowieka
1995 zaakceptowanie przez American Medical Association pobierania narządów od noworodków anencefalicznych
Tabela 1: Różnicowanie śmierci mózgu i Permanent Vegetative State

Non Heart Beating Donors

Kryteria NHBD
Dyskusja nad kryteriami NHBD

Definiowanie śmierci mózgu

Okresy kształtowania się wiedzy o śmierci mózgu
Lata 60 XX wieku - droga do formalnego określenia kryteriów śmierci człowieka
Morison i Kass – dyskusja, czy śmierć jest zdarzeniem punktowym czy procesem
Opinia Komitetu Harvardzkiego i Komisji Prezydenckiej

Dylematy współczesnej tanatologii

Stanowisko Bernata
Stanowisko Pallisa

Charakterystyka definicji śmierci mózgu

Cechy definicji śmierci mózgu wg R. Jacórzyńskiego
Stanowisko Mc Mahana
Spojrzenie z różnych perspektyw na śmierć człowieka

Wiek XX – droga do definicji śmierci różnych struktur mózgu

Dyskusja dotycząca narządów decydujących o życiu człowieka
Pytania dotyczące zjawiska śmierci człowieka

Stany, w których rozważana jest śmierć osoby

Śmierć „wyższego mózgu”
Brak świadomości jako kryterium śmierci człowieka
Dyskusja dotycząca znaczenia świadomości w definiowaniu śmierci człowieka

Przetrwały Stan Wegetatywny

Kliniczny opis podany przez Jennett i Plum
Opis PVS według Multisociety Task Force on PVS
Noworodki anencefaliczne

Rozumienie zjawiska „Śmierć”

Stanowisko Bernata
Stanowisko Heatha
Stanowisko Mc Mahana
Śmierć mózgu a potrzeby współczesnej medycyny
Stanowisko Shewmona
Zastrzeżenia do kryteriów rozpoznania PVS jako kryteriów śmierci człowieka

Śmierć pnia mózgu

Opis procesów wewnątrzczaszkowych i ogólnoustrojowych zachodzących podczas umierania mózgu

Procedura rozpoznawania śmierci mózgu

Etapy rozpoznawania śmierci mózgu
Śmierć mózgu w badaniach obrazowych

Przytomność, świadomość, śmierć mózgu

Opis różnej głębokości zaburzeń świadomości i przytomności Opis mechanizmów patologicznych prowadzących do śmierci pnia mózgu

Aneks

1968 Deklaracja z Sydney – Orzeczenie o śmierci
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 18 kwietnia 2007 w sprawie kryteriów i sposobu stwierdzania trwałego i nieodwracalnego ustania czynności mózgu

Bibliografia

Bibliografia zawiera oprócz dzieł cytowanych także te, które mogą być polecone jako lektura rozszerzająca wiedzę tanatologiczną.